เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และฟังสัมมนาพิเศษ
เรียน ท่านที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารและสมาชิก ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ทุกท่าน

ด้วยชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ใน วันพุธที่ 22 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.30-17.00 น . ณ ห้องโกมุท ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่สีลม เพื่อให้ชมรมของเราเติบโตต่อไปอย่างมั่นคง สมดังคำขวัญ “สัมพันธ์ดี มีเครือข่าย ได้ความรู้ อุ้มชูธุรกิจ” ผมใคร่ขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ ท่านจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เจาะลึกเศรษฐกิจ หุ้นไทยจะไปต่ออย่างไรในปี 2561 ” โดย ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง

· คุณชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการกิจการค้าหลักทรัพย์

· คุณภาววิทย์ กลิ่นประทุม ผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุน

· คุณสินธนันทน์ บุญรอด ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงาน Online Trading & Customer Service

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และกรุณาแจ้งการเข้าร่วมการประชุม และฟังสัมมนา ตามใบตอบรับที่แนบมาที่ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี E-mail:blcsmes@gmail.com,officeblcsme@gmail.com หรือ Fax : 02-2314632 ภายใน วันที่ 14 มีนาคม 2561 นี้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง และหากมีข้อสงสัย ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีโทรศัพท์ หมายเลข 02-2301413,086-355-0136,086-355-0137
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง