โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการความคิดอย่างมีระบบ ในเรื่องการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์ปัญหา การเข้าใจกระบวนการความคิดอย่างมีระบบ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การเตรียมป้องกันแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จได้  ขึ้นในวันพุธที่ 19 – วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องโกมุท ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม เวลา 08.30-17.00  น. โดยท่านอาจารย์ พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ

ในการนี้  ชมรมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา หากท่านยินดีและสะดวกจะเข้าร่วมการสัมมนา  โปรดยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาตามแบบตอบรับที่แนบ  เพื่อการสำรองที่นั่งไปยังชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ทางโทรสาร 0–2231-4632 หรือ E-mail:blcsmes@gmail.com, officeblcsme@gmail.com  และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีโทรศัพท์ หมายเลข 02-2301413, 086-355-0136 ,086-355-0137

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาฯ

http://tiny.cc/iq6hyy