โลกธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จยั่งยืนในระดับประเทศ

ระดับภูมิภาค ระดับโลก ล้วนมีแบรนด์ของตนเองที่ทำให้ผู้คนจดจำได้ จะมีวิธีทำอย่างไร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ในฐานะ “ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ” จึงได้กำหนดจัดสัมมนา

เรื่อง “รวยด้วยแบรนด์” รุ่นที่ 7 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโกมุท ชั้น 29

ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่สีลม  ในการนี้ ชมรมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดหากท่านยินดีและสะดวกจะเข้าร่วมการสัมมนา

โปรดยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาตามแบบตอบรับที่แนบ

เพื่อการสำรองที่นั่งไปยัง ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ทางโทรสาร 0 –2231 – 4632

หรือ E-mail : blcsmes@gmail.com ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรfติดต่อ ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี

โทรศัพท์ 0-2626-3629 – 30, 0-2626-3759 – 60 , 086-355-0136,086-355-0137

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาฯ

http://tiny.cc/q1ij0y