คลีนิกบัวหลวงเอสเอ็มอี

Q !!!!  ในยุคที่มีปัจจัยเสี่ยงจากสงครามการค้าสหรัฐฯ – จีน ราคาน้ำมันแพง อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น

ระบบการค้าการเงินไม่หมุนเวียน ควรทำอย่างไรดี

A !!!!  บัญญัติ 10 ประการ ที่ผู้ประกอบการ SME พึงยึดถือปฎิบัติ

บัญญัติ 10 ประการ

 

  1. หยุดเก็งกำไร ผู้ประกอบการหลายท่านมีนโยบายเก็งกำไรธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ มาถึงทุกวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เริ่มส่งสัญญาณเตือน โดยออกมาตรการสกัดการเก็งกำไร เพื่อป้องกันปัญหาฟองสบู่บานปลาย ให้ผู้ประกอบการพึงระมัดระวังชะลอ/หยุดการเก็งกำไรในภาวะผันผวนเช่นนี้
  2. เลิกงานขาดทุน ผู้ประกอบการที่ขยายธุรกิจหลายแห่ง หลายประเภท ต้องมาสำรวจสถานภาพกิจการในกลุ่มว่า ธุรกิจใด สินค้าใดที่ขาดทุนสะสมต่อเนื่องจะพาลดึงเอาธุรกิจหลักที่ยังดีอยู่ทรุดได้ ก็จำเป็นต้องพิจารณาเลิก
  3. คุมเงินสด เพิ่มเงินสด ในภาวะที่มีปัจจัยเสี่ยงดังว่า แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่จะไม่เกิดปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเปรียบเสมือนกระแสเลือดในร่างกายที่ขาดไม่ได้ ผู้ประกอบการควรระมัดระวังการใช้เงิน และเพิ่มเงินสดให้อุ่นใจไว้ก่อน
  1. ฟังให้มาก ดูให้มาก

7 พ.ย.61  ดูงาน&ฟังกลยุทธ์การบริหารงานยุคใหม่จากเจ้าของกิจการ 2 แห่ง

9 พ.ย.61  เข้าร่วมสัมมนา “รวยด้วยแบรนด์”

21 พ.ย.61 เข้าสัมมนางานส่งท้ายปี เริ่มบ่ายโมง

 

“  EEC : โอกาสผู้ประกอบการไทย ”

โดย คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท W H A

&

“ กลยุทธ์ของ SME ในการบริหารโอกาส & ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจ ปี 2019 ”

โดย รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ช่วงเย็น   ร่วมสังสรรค์เพื่อนสมาชิก คณะกรรมการชมรม  พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

 

  1. ค้นหาจุดเด่น&โอกาส

ทุกผู้ประกอบการต้องค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น ของตนให้พบ ผู้ที่มีความกว้างขวาง เป็นที่รู้จักในวงการ คงต้องแสวงหาโอกาส              พบปะและเข้าถึงเจ้าของกิจการอื่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์    ผู้ประกอบการ SME หลายท่านใช้กลยุทธ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก                ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี เพื่อเข้าสัมมนา  ศึกษาดูงานในและต่างประเทศก็จะได้เพื่อนผู้ประกอบการนับร้อยนับพันราย  เป็น             โอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความเห็น/ธุรกิจ/การค้า/การลงทุน ในยุคที่เศรษฐกิจไม่ไหลลื่น ความสัมพันธ์ยิ่งมีความสำคัญมาก             ในการเข้าถึง&สร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้น

  1. มองการณ์ไกล ไม่หยุดนิ่ง วิ่งคบหา

ผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ จะก้าวให้ไกล ไปให้ถึง ย่อมรู้ดีว่าความสำเร็จมิได้เกิดขึ้นจากความเก่งกล้าสามารถของคน                  คน เดียว จำเป็นต้องอาศัยแรงสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ สถาบันการเงิน ผู้ร่วมธุรกิจ ผู้ค้า ลูกค้า ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้อง               ไม่หยุดนิ่ง วิ่งคบหา โดยยึดหลัก “อยู่ในบริษัทสั่งงาน อยู่นอกบริษัทหางาน”

  1. ลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพ

ในยุคแข่งขันเช่นนี้ การประกอบธุรกิจเพื่อให้ได้กำไร คงไม่เกิดจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งแน่นอน เพราะการที่จะขายได้ดีมีราคา              ก็ต้องมีคุณภาพสินค้า จะขายให้ได้ ก็ต้องมีการตลาดดี   ทีมงานแข็งแกร่ง  ในภาวะการแข่งขันสมบูรณ์เรื่องราคา ก็ต้องหา              ทางเพิ่มประสิทธิภาพ  ผลิตภาพ ใช้เวลาน้อย  ใช้ทรัพยากรน้อย  แต่ได้ผลงานมาก     การแสวงหาวัตถุดิบ วัสดุทดแทนที่                มี คุณภาพ ประสิทธิภาพ ในราคาถูกกว่า ย่อมสร้างผลกำไรได้มากกว่า     การหาตัวช่วยในงานซ้ำๆแทนที่จะใช้คนก็หาโร                บอทเข้ามาช่วย ผู้ประกอบการที่มีอัตรากำไรเหนือคู่แข่ง  จำเป็นต้องเก็บทุกเม็ด เข้มทุกเรื่อง  แต่แน่นอนก็ต้องคำนึงถึง                    ความสมดุล ไม่สุดโต่ง  โดยเฉพาะการบริหารบุคคลที่มีชีวิตจิตใจอารมณ์ ท่านผู้ประกอบการก็ต้องใช้ศิลปศาสตร์มากกว่า                ใช้งานโรบอท

  1. สร้างความแตกต่าง

ในความหมายที่แท้จริง คือ ผู้ประกอบการต้องพยายามสร้างความ แปลก  ความใหม่  ความมีคุณค่า&ความคุ้มค่าเกินราคา                จะเป็นเช่นนั้นได้ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญกับนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจ สมองของคนทั้งองค์กรว่าเป็นสิ่งที่                  สร้างความเจริญให้บริษัท ธุรกิจเจริญก้าวหน้ายั่งยืนได้แน่นอนว่าผู้ประกอบการต้อง “ กล้าเสียเพื่อให้ได้ ”  และ “ยอมรับ             ความผิดพลาด” ที่จะทำให้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในวันหน้า

  1. รักษาบุคลากรที่ดีมีความสามารถ

องค์กรมีกำไรเพราะลูกค้าซื้อ/ใช้บริการ ลูกค้าจะซื้อ/ใช้บริการเพราะบุคลากรของเราเป็นผู้กระทำ ดังนั้นผู้ประกอบการพึง                ระลึกเสมอว่า ผู้ที่ทำให้กิจการเจริญเติบโตนอกจากเจ้าของ ผู้บริหารที่กำหนดนโยบาย ทิศทางธุรกิจที่จะเดิน ผู้ที่เดินสู่จุด              หมายก็คือบุคลากรที่มีในบริษัท เขาและเธอเหล่านั้นจึงนับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความสำเร็จองค์กร

องค์กรคัดเลือกบุคลากรที่ดีมีแววพัฒนาได้ ก้าวหน้าได้ว่าเป็นเรื่องยากแล้ว การรักษาบุคลากรที่ดี และมีความสามารถย่อม              ยากกว่ามาก หมายความว่าเมื่อแรกเข้า เราเห็นว่าหน่วยก้านดี  ที่จะขัดสีฉวีวรรณให้เป็นดาราได้  เมื่อเขาเป็นดาราแสดงดี                คนดูติด เจ้าของคณะหรือผู้ประกอบการยังไม่ขึ้นค่าตัว ยกย่องให้เกียรติ ก็ยากนักที่จะครอบครองเขา/เธอ เหล่านั้นได้

อย่าลืมว่า โลกยุคใหม่ใช่ว่านายจ้างจะเป็นฝ่ายเลือกฝ่ายเดียว ลูกจ้างก็เลือกนายจ้างด้วยเช่นกัน

  1. แสดงให้เห็นว่ามีกำไร

ในท้ายที่สุดของที่สุด ธุรกิจก็ต้องมีกำไรต่อเนื่อง ก้าวหน้าตลอดไป

แต่ก่อนที่จะถึงขั้นนั้น ผู้ประกอบการต้องแสดงให้ผู้ร่วมงานได้เห็นว่าการปรับเปลี่ยน ปรับกลยุทธ์ ปรับยุทธศาสตร์ ปรับวิธี                 คิด ปรับวิธีทำงานดังกล่าวแล้ว  ธุรกิจได้แสดงกำไรให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ พร้อมไชโยโห่ร้องในความสำเร็จร่วมกัน เป็นพลัง             ที่จะทำให้ทุกคนศรัทธา มั่นใจในตัวท่าน และพร้อมที่จะบุกฝ่างานยากเพื่อสู่จุดหมายเพื่อท่าน  เพราะเขาและเธอรู้ว่าท่าน               แบ่งปันถ้วนหน้า  ทีมงานก็พร้อมอยู่สร้างความเจริญให้กิจการตลอดไป