4 ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำไปหักภาษีธุรกิจ

การประกอบกิจการหรือธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง แน่นอนว่ารายจ่ายของธุรกิจจะตามมาด้วยการเสียภาษีธุรกิจ จะเป็นภาษีของภายในองค์กรนั้นๆ ซึ่งภาษีจะเกิดจากรายจ่ายที่ใช้ภายในธุรกิจ มีรายจ่ายบางอย่างที่สามารถนำไปใช้หักภาษีได้ แต่ยังมีรายจ่ายบางประเภทที่ไม่สามารถนำมาหักภาษี จึงเป็นรายจ่ายที่ธุรกิจจะต้องระมัดระวังหากจ่ายออกไป

1. รายจ่ายส่วนตัวไม่ควรเอามารวมในธุรกิจ รายจ่ายส่วนตัวเป็นรายจ่ายที่ไม่ควรนำมาเป็นรายจ่ายในเชิงธุรกิจ หรือใส่ลงไปในบัญชีของธุรกิจ เพราะนอกจากจะไม่สามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่คำนวณกำไรทางภาษีแล้ว ยังมีโอกาสโดนที่จะโดนบวกให้เสียภาษีเพิ่ม หากสรรพากรตรวจเจอ

2. รายจ่ายที่อยู่ในลักษณะของการลงทุน การใช่จ่ายในลักษณะนี้จำเป็นจะต้องตรวจสอบดูให้ดีก่อนว่าเป็นการใช้จ่ายไปเพื่ออะไร เช่น การใช้จ่ายไปเพื่อต่อเติมสำนักงาน ที่ทำให้กิจการดีขึ้น เกิดเป็นสินทรัพย์ใหม่ หรือสำนักงานใหม่ขึ้นมา จะถือว่าเป็นการใช้จ่ายไปเพื่อการลงทุน จะถูกนำไปคิดในค่าเสื่อมราคาแทน

3. รายจ่ายค่ารับรอง เป็นตัวข้อที่มีลักษณะคล้ายกับเรื่องของรายจ่ายส่วนตัว จึงเป็นอีกรายจ่ายที่ควรระวังให้ดี เพราะในรายจ่ายของค่ารับรองนั้นมีจำนวนที่จำกัดอยู่ การพาลูกค้าไปเลี้ยงหรือพักผ่อน จะต้องคิดถึงขอบเขตของเงินให้ดี เพราะเมื่อเลี้ยงไปแล้วจะนำมาเป็นรายจ่ายได้เพียงแค่ 0.03% หรือประมาณ 3 บาท ต่อยอดขาย 1,000 บาท

4. รายจ่ายที่จ่ายเกินความจริง หากเกิดรายจ่ายที่แพงกว่าปกติขึ้นมา อาจจะไม่สามารถนำรายจ่ายส่วนนี้ไปใช้เป็นรายจ่ายของธุรกิจได้ เพราะฉะนั้นการใช้จ่ายทุกครั้งจะต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นราคาที่ไม่เกินกว่าราคาในตลาด หรือเป็นราคาที่อยู่ในความเหมาะสมนั่นเอง

ทั้ง 4 ข้อนี้กล่าวมาข้างต้นนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้ธุรกิจของคุณนำรายจ่ายที่มีโอกาสผิดพลาด หรือเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีของธุรกิจได้เมื่อมีการใช้จ่ายออกไป เพราะฉะนั้นจึงเป็น 4 ข้อสำคัญที่ควรระวัง และหมั่นตรวจเช็คเอาไว้ให้ดีเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจของคุณเอง

Credit : https://www.bangkokbanksme.com/