จับตามองตลาดใหม่ (Emerging Market)

ปัจจุบันสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยได้รับการยอมรับและความนิยมจากทั่วโลกในเรื่องของคุณภาพ แต่ผู้ประกอบการชาวไทยยังขาดคู่ค้าในตลาดใหม่ๆ เนื่องจากผู้ประกอบการยังยึดติดกับตลาดเดิมที่เป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และมีอัตราการแข่งขันสูง ตลาดใหม่หรือ Emerging Market จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายการส่งออกสินค้าไปยังตลาดใหม่ๆ หรือแสวงหาโอกาสด้านการค้าจากประเทศในกลุ่มตลาดใหม่ บทความนี้ได้รวบรวมเหตุผลทำให้ตลาดใหม่น่าศึกษา ดังนี้

1. ประชากรมาก ชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น ความต้องการซื้อจึงมีมาก

2. รวมกลุ่มในภูมิภาคเดียวกันได้อย่างเข้มแข็ง หากสินค้าติดตลาดในประเทศหนึ่งก็มีโอกาสขยายไปยังประเทศใกล้เคียง

3. ทรัพยากรธรรมชาติมีค่อนข้างมาก แต่ยังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝืมือ และค่าแรงของแรงงานไม่แพง

4. การแข่งขันในตลาดไม่สูง มีคู่แข่งไม่มากนัก

นอกจากนี้ ประเทศในกลุ่มตลาดใหม่ยังมีนโยบายที่ช่วยสนับสนุนนักลงทุนหรือนักธุรกิจชาวต่างชาติด้วย ซึ่งแต่ละประเทศจะมีนโยบายแตกต่างกัน ผู้ประกอบการที่สนใจควรศึกษาเพิ่มเติมให้ถี่ถ้วน

ตลาดใหม่จึงถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการชาวไทยที่ต้องเรียนรู้ทั้งในด้านธุรกิจ สังคม วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ที่แตกต่าง เพื่อให้สินค้านั้นติดตลาดได้ รวมทั้งความเร็วการในช่วงชิงโอกาสก็สำคัญเช่นกัน เพราะความ ‘ใหม่’ มีเวลาที่จำกัด หากรู้ตัวช้าอาจไม่ทันคู่แข่งแล้วก็ได้

Credit : https://www.bangkokbanksme.com/article/26675