วัตถุประสงค์ของชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี

ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. รักษาสมาชิกเก่าให้ได้ไม้น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และเพิ่มสมาชิกใหม่ให้ได้โดยรวมมีเป้าหมาย ๑,๐๐๐ สมาชิก

๒. ดูงานต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี

๓. ดูงานในประเทศไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อปี

๔. มีการฝึกอบรม ได้แก่ การตลาด การเงิน การผลิต เป็นต้น ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้งต่อปี และหลักสูตรใหม่ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่องต่อปี

๕. คลินิกบัวหลวงเอสเอ็มอีให้คำปรึกษาและแนะนำกับสมาชิกไม่น้อยกว่า ๒๐ เรื่องต่อปี

๖. กีฬาและ/หรือสันทนาการ ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี

๗. ตอบแทนให้กับสังคม ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี

๘. งานสนับสนุนธุรกิจให้กับสมาชิก ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้งต่อปี