ในธุรกิจ SME การบริหารธุรกิจให้ดำเนินไปได้ด้วยดีไม่ใช่เรื่องง่าย ปัญหาหนึ่งของผู้ประกอบการ SME นห้าใหม่คือการเจอกระแสเงินสดในการดำเนินธุรกิจขาดมือ เพราะหากเงินสดมีการหยุดความเคลื่อนไหว ก็สามารถส่งผลร้ายต่อธุรกิจได้ เพราะจะทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทำธุรกิจนั้นไม่เพียงพอ และทำให้สถานะการเงินและความมั่นคงของธุรกิจอยู่บนความเสี่ยงได้ เราเลยนำวิธีที่จะช่วยให้ลดความเสี่ยงปัญหาการขาดกระแสเงินสดขาดมือในการทำธุรกิจมาแนะนำกัน

1. แยกเงินส่วนตัวออกจากเงินที่ใช้ดำเนินธุรกิจ
ธุรกิจ SME ขนาดเล็กส่วนใหญ่ผู้ประกอบการบริหารเงินไม่เป็น โดยไม่แยกเงินที่ใช้ส่วนตัวกับเงินที่ใช้สำหรับดำเนินธุรกิจ เช่น ใช้เงินทุนหรือกำไรของการทำธุรกิจไปใช้จ่ายส่วนตัว ทำให้กระแสเงินสดในการดำเนินธุรกิจไม่เพียงพอที่จะใช้จ่าย วิธีแก้ปัญหาคือแยกเงินส่วนตัวและเงินธุรกิจออกจากกัน และทำการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ

2. ทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบ
การทำบัญชีรายรับรายจ่ายถือเป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ที่ผู้ประกอบการควรใส่ใจรายละเอียด เพราะการทำบัญชีจะช่วยให้รู้สึกสภาพการเงินของการดำเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบันว่ามีต้นทุน รายรับ รายจ่าย และกำไร อีกทั้งการทำบัญชีที่เป็นระบบยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนการบริหารธุรกิจในอนาคตได้

3. แบ่งกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองในอนาคต
เมื่อผู้ประกอบการมีการทำบัญชีที่เป็นระบบแล้วจะทำให้เห็นรายรับรายจ่ายและกำไรเมื่อปิดงบในแต่ละรอบ ว่ามีผลกำไรเท่าไหร่ แล้วจึงนำกำไรนั้นมาจัดสรรแบ่งเป็นทุนสำรองไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อรักษาสภาพคล่องของการดำเนินธุรกิจเผื่อว่าในอนาคตเงินสดขาดมือ เราก็ยังมีเงินทุนสำรองที่แบ่งจากกำไรมาใช้หมุนเวียนแก้ไขปัญหาได้ก่อน

4. ซื้อขายด้วยเงินสดไว้ก่อน
รายได้ที่มาจากทำธุรกิจ SME ส่วนใหญ่ก็จะมาจากการขายสินค้าหรือบริหาร วิธีป้องกันกระแสเงินสดขาดมือในธุรกิจที่ดีที่สุดก็คือวิธีการใช้ผู้บริโภคชำระสินค้าหรือบริการเป็นเงินสด เพราะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะสามารถทำให้มีเงินสดหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แต่การเก็บเงินสดไว้ผู้ประกอบการควรจะมีการจัดวางระบบบัญชีที่ได้มาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมา

5. ให้ความสำคัญและใส่ใจกับการขาย
ธุรกิจจะมีกำไรหรือขาดทุนก็มาจากการขายสินค้าหรือบริการ เพราะการขายทำให้ธุรกิจมีกระแสเงินหมุนเวียนอยู่เสมอ และการขายยังสามารถเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของธุรกิจว่าเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ โดยผู้ประกอบการควรหาเทคนิคที่เหมาะกับสินค้าและบริการของเรา แล้วเจาะกลุ่มเป้าหมายมัดใจลูกค้าให้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการธุรกิจของเรา

ผู้ประกอบการควรศึกษาการบริหารเงินสดเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระแสเงินสดขาดมือ เพราะการบริหารกระแสเงินสด การจัดการการไหลเวียนของเงินในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่อง

Credit : https://www.bangkokbanksme.com/