ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ เพิ่มพลังขีดความสามารถ เพิ่มกำไรธุรกิจ ” รุ่นที่  6

โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน เทคโนโลยีเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน พฤติกรรมองค์กรและบุคคลเปลี่ยน ทำให้การประกอบธุรกิจยุคปัจจุบันและอนาคต แตกต่างจากอดีต โดยสิ้นเชิง ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่มิได้เตรียมตัว  ปรับตัว เพิ่มพูนองค์ความรู้ธุรกิจ มีโอกาสที่ธุรกิจจะประสบความล้มเหลว และอยู่ยากท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง

ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดยุทธศาสตร์  “ กำไรยั่งยืน  ”   ที่จะให้องค์กรอยู่รอด เจริญ และเติบโตอย่างยั่งยืน  หนึ่งในปัจจัยสำคัญดังกล่าว คือ การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ

ธนาคาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดสัมมนาหลักสูตร “ เพิ่มพลังขีดความสามารถ  เพิ่มกำไรธุรกิจ ” รุ่นที่ 6  ขึ้น ในวันอังคารที่  24  กรกฎาคม  2561 ณ ห้องโกมุท ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม  เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้พร้อมกรณีศึกษาและคำแนะนำจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ในการนี้  ชมรมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หากท่านยินดีและสะดวกจะเข้าร่วมการสัมมนา โปรดยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาตามแบบตอบรับที่แนบ  เพื่อการสำรองที่นั่งไปยังชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ทางโทรสาร 0 – 2231 – 4632 หรือ
E-mail:blcsmes@gmail.com,officeblcsme@gmail.com   ภายในวันที่  17 กรกฎาคม  2561 จักขอบคุณยิ่ง และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ โทรศัพท์ 0-2626-3629,0-2626-3759 – 60 ,086355136,0863550137