เกี่ยวกับชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี

Unsplashed background img 2
เกี่ยวกับชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี

ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปี 2546 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นศุนย์กลางประสานงาน ดำเนินกิจกรรมระหว่างสมาชิกให้มีการเชื่อมโบงพันธมิตรธุรกิจ หรือเครือข่ายธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยดำริของผู้เข้าอบรมแผนธุรกิจ SMEs: หลักสูตรบัวหลวงทุกรุ่น
และเป็นแหล่งรวมสาระความรู้สำหรับ SME สนับสนุนสินเชื่อ SME ต่อยอดให้ธุรกิจเติบโต พร้อมความรู้บทความต่างๆ สำหรับธุรกิจ SME เสนอข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ในชมรม ข่าวการสัมนา แนะนำความรู้เชิงพัฒนาธุรกิจ โดยมีคำขวัญของชมรมคือ “สัมพันธ์ดี มีเครือข่าย ได้ความรู้ อุ้มชูธุรกิจ”

วิสัยทัศน์

Unsplashed background img 2
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรผู้สนับสนุนธุรกิจ ให้ความรู้ สร้างเครือข่าย เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน ให้มีความเข้มแข็งแก่ SME และสังคม ที่มีชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

Unsplashed background img 2
พันธกิจ

ภายใน มีนาคม 2562

  1. มีคลินิคบัวหลวงเอสเอ็มอีให้คำปรึกษาธุรกิจ Biz Matching ออกบูธ
  2. มีการให้ความรู้ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในและต่างประเทศ
  3. มีเครือข่าย ฐานข้อมูลกลาง เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อยอดธุรกิจ เพิ่มพันธมิตรกับสภาอุตสาหกรรม ฯ และหอการค้าจังหวัด
  4. มีศูนย์กลางการค้า การลงทุน ผ่านธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์ ทั้งแบบ offline และ online
  5. เกิดทายาทธุรกิจ กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ฯลฯ

มีความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน สภาอุตสาหกรรม ฯ หอการค้า ฯ และ ฑูตพาณิชย์  ฯลฯ

วัตถุประสงค์

Unsplashed background img 2
วัตถุประสงค์

ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. รักษาสมาชิกเก่าให้ได้ไม้น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และเพิ่มสมาชิกใหม่ให้ได้โดยรวมมีเป้าหมาย ๑,๐๐๐ สมาชิก

๒. ดูงานต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี

๓. ดูงานในประเทศไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อปี

๔. มีการฝึกอบรม ได้แก่ การตลาด การเงิน การผลิต เป็นต้น ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้งต่อปี และหลักสูตรใหม่ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่องต่อปี

๕. คลินิกบัวหลวงเอสเอ็มอีให้คำปรึกษาและแนะนำกับสมาชิกไม่น้อยกว่า ๒๐ เรื่องต่อปี

๖. กีฬาและ/หรือสันทนาการ ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี

๗. ตอบแทนให้กับสังคม ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี

๘. งานสนับสนุนธุรกิจให้กับสมาชิก ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้งต่อปี

ติดต่อ ชมรมชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี

Unsplashed background img 2
ติดต่อ ชมรมชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี

23, ถนนสุรวงศ์, แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร, 10500
โทร (66) 8 6355 0136, (66) 8 6355 0137

Email: officeblcsme@gmail.com