เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “การบริหารการเงินและต้นทุน : หลักสูตรบัวหลวง”  รุ่นที่  62

ด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญและการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ ธนาคารจึงได้กำหนดจัดการสัมมนา “การบริหารการเงินและต้นทุน : หลักสูตรบัวหลวง” รุ่นที่ 62 ขึ้น ในวันอังคารที่  12  มิถุนายน  2561  ณ ห้องโกมุท ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่สีลม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้มีความรู้และเข้าใจในเรื่องการบริหารการเงินและต้นทุน  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจของท่านให้ประสบผลสำเร็จ

ชมรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การสัมมนาในหลักสูตรข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของท่าน   จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  หากท่านยินดีและสะดวกในการเข้าร่วมสัมมนา  โปรดยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาไปยังชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ทางโทรสาร 0 – 2231 – 4632 หรือ
E-mail:blcsmes@gmail.com,officeblcsme@gmail.com ภายในวันที่  5  มิถุนายน  2561  จักขอบคุณยิ่งและหากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีโทรศัพท์ หมายเลข 02-2301413,086-355-0136,086-355-0137

กรอกแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา
https://goo.gl/forms/QCsjO8wd9u9sBaj8