ที่ BLC. 001/2561                                                                                    5  มกราคม  2561
เรื่อง       ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “เศรษฐกิจปี 2561 กับการปรับตัวในยุค Digital Transformation”
เรียน    ท่านสมาชิกชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย  กำหนดการสัมมนา และ แบบตอบรับ

เศรษฐกิจไทยปี 2561    เป็นช่วงขาขึ้นจริงหรือไม่ และท่านจะปรับตัวอย่างไรในยุคดิจิทัล

Transformation ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่าง มากมาย   เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงเทรนด์การเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญดังกล่าว ธนาคารกรุงเทพและชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีจึงกำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง  ” เศรษฐกิจปี 2561 กับการปรับตัวในยุค Digital Transformation ”  ขึ้น ในวันจันทร์ที่  5 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องโกมุท ชั้น 29 เวลา 13.00-16.15  น. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม   โดย  2  วิทยากร ได้แก่

  • ดร. ปิยะพันธ์  ทยานิธิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจของธนาคารกรุงเทพ
  • คุณกมล  ชุติพงศ์นาวิน  กรรมการผู้จัดการบริษัท เค เอ็ม เอฟ จำกัด  ซึ่งได้ปรับองค์กรให้สู่ยุคดิจิทัล ด้วยตนเองมานานหลายปีและมีประสบการณ์เป็นอย่างดียิ่งในเรื่องนี้

ในการนี้  ชมรมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หากท่านยินดีและสะดวกจะเข้าร่วมการสัมมนา  โปรดยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาตามแบบตอบรับที่แนบ  เพื่อการสำรองที่นั่งไปยังยัง ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ทางโทรสาร 0–2231-4632 หรือ
E-mail:blcsmes@gmail.com, officeblcsme@gmail.com  ภายในวันที่  30  มกราคม  2561  จักขอบคุณยิ่ง และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีโทรศัพท์ หมายเลข 02-2301413, 086-355-0136 ,086-355-0137

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายโกศิลป์  ภัทรธีรานนท์)
รักษาการประธานชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี