OCR เพื่อการทำบัญชีที่ดีขึ้น

การรู้จักอักขระด้วยแสง หรือ Optical Character Recognition (OCR) คือ กระบวนการทางกลไกหรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแปลภาพของข้อความไปเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้ จากเดิมที่หากต้องการใช้ข้อมูลจากภาพต้องพิมพ์ข้อมูลนั้นใหม่

ในวงการการเงินและบัญชีก็ได้นำ OCR มาพัฒนาและปรับใช้ เช่น Hubdoc, Receipt Bank, QuickBooka ซึ่งวิธีการใช้งานไม่ซับซ้อน ผู้ใช้เพียงเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยการถ่ายภาพหรือสแกนเอกสาร จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของ ORC ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการบันทึกได้ แยกข้อมูลออกเป็นส่วนๆ หรือ

กำหนดข้อมูลแต่ละส่วนได้อย่างง่ายดาย เช่น เลขที่เอกสาร ชื่อคู่ค้า ชื่อและรหัสสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ วงการบัญชียังสนใจใช้งาน OCR มากยิ่งขึ้นจากเหตุผลดังต่อไปนี้

1. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้ที่ใช้ OCR จะใช้เวลากับการบันทึกบัญชีลดลงถึง 75%

2. แม่นยำขึ้น การใช้ OCR มีความถูกต้องและแม่นยำสูง ช่วยลดความผิดพลาดจากมนุษย์

3. คุณภาพชีวิตดีขึ้น เนื่องจากการใช้ OCR ช่วยลดความเครียดและประหยัดเวลา เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลด้านตัวเลขหรืออื่นๆ แทน

4. ลดการใช้งานกระดาษ การใช้ OCR ข้อมูลจะถูกบันทึกบน Cloud server แทน การใช้กระดาษจึงน้อยลงอย่างชัดเจน

นอกจาก ORC ยังมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกมากมายที่ช่วยให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจได้ง่ายและดีขึ้น เพียงติดตามข่าวสารอยู่เสมอหรือติดตามผ่าน Bangkok Bank SME และที่สำคัญ ผู้ประกอบการควรนำนวัตกรรมเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้สร้างสรรค์และเติบโตยิ่งขึ้น

Credit : https://www.bangkokbanksme.com/