ใครไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี รีบๆ เลย สรรพากรทุกสาขาแห่งทั่วประเทศ ต้องยื่นภายในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ส่วนยื่นผ่านแอพฯและเน็ตได้ถึง 9 เมษายนนี้ รีบเลย !

สำหรับท่านที่มีเงินได้ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปี ภาษี 2561 ซึ่งใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบฯ แล้ว โดยระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2561 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีรีบดำเนินการยื่นแบบฯ ผ่านช่องทาง ภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

1.กรณียื่นแบบฯ ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ ต้องยื่นภายในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

2.กรณียื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือยื่นแบบฯ ด้วย Application RD Smart Tax สามารถใช้บริการได้ถึงวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2562

ภาษี

สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นแบบคำขอยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ภ.อ.01

**ข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [แบบข้อตกลงฯ]

**กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียภาษีที่ได้ลงลายมือชื่อรับรอง

**กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองของนายทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทฉบับปัจจุบันที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทได้ลงลายมือชื่อ และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญคนต่างด้าวของผู้มีอำนาจผูกพันกับนิติบุคคลนั้น โดยผู้มีอำนาจดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองในภาพถ่ายด้วย

**กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองในภาพถ่าย

ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้อำนวยความสะดวกขยายเวลาให้บริการรับแบบฯ และรับชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ โดยในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 19.00 น. และในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 และวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่มีการหยุดพักเที่ยง

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยขอให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2562 ศูนย์สารนิเทศสรรพากรได้ขยายเวลาการให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ ออกไปจนถึงเวลา 20.00 น. และให้บริการในทุกวันเสาร์ของเดือนมีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

Credit : https://www.bangkokbanksme.com/article/30298