เศรษฐกิจปี 2561 กับการปรับตัวในยุค Digital Transformation