เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของกองทุนรวม LTF-RMF

ผู้ประกอบการและมนุษย์เงินเดือนหลายคนที่มีรายได้และกำลังหาช่องทางที่จะช่วยลดหน่อยภาษีอยู่ วันนี้เรามีกองทุน LTF และ RMF ที่เป็นตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีมาแนะนำกัน ว่ากองทุนทั้งสองตัวมีความแตกต่างกันอย่างไร เงื่อนไขการเข้าร่วมกองทุนแตกต่างกันอย่างไร และสิทธิประโยชน์ของกองทุนแต่ละประเภทคืออะไร โดยเริ่มที่

– LTF และ RMF คืออะไร
LTF (Long Term Equity Fund) หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนรวมชนิดหนึ่งที่ให้คนนำเงินมาลงทุนในสถาบัน ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อช่วยให้ตลาดหุ้นมีเสถียรภาพมากขึ้น และเงินที่นำมาลงทุนสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ในการขอคืนภาษีได้ตามที่ภาครัฐสนับสนุน

RMF (Retirement Mutual Fund) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ ซึ่งคล้ายกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของภาคเอกชน และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ของข้าราชการ กองทุน RMF รัฐบาลได้สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุน

– เงื่อนไขในเข้าร่วมกองทุน LTF และ RMF
LTF: ลงทุนไม่เกิน 15% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งไม่ต้องนับรวมกับการลงทุนหรือเงิน สะสมใดๆในแต่ละปี (ผู้ลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องซื้อหน่วยลงทุน ภายในปี 2559 เท่านั้น) โดยไม่มี เงื่อนไขให้ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน ถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีครบถ้วน คือ ไม่ต้องเสียภาษีกำไรจากการลงทุน (ถ้ามี) และไม่ต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับมาจากเงินลงทุนที่ขายคืนนั้น

RMF: ต้องซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละปีเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ในแต่ละปี หรือไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า แต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ในแต่ละปี และเมื่อ รวมกับเงินสะสม
ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแล้วต้องไม่ เกิน 300,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้นๆ ด้วย โดยต้องมีการลงทุนต่อเนื่องกันทุกปี แต่สามารถ ระงับการลงทุนได้ไม่เกิน 1 ปีติดต่อกัน ทั้งนี้ จะต้องมีปีในการลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้อง ถือไว้จนกระทั่งอายุ 55 ปีบริบูรณ์ ถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีครบถ้วน คือ ไม่ต้องเสีย ภาษีกำไรจากการลงทุน (ถ้ามี) และไม่ต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับมา
ย้อนหลัง 5 ปี

– สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
LTF: 1.สามารถนำเงินไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริง ตามเงื่อนไขการลงทุนที่กล่าวมาข้างต้น 2.กำไรที่ได้จากการขายหน่วยลงทุน (capital gain) ได้รับการยกเว้นภาษี เมื่อได้ถือหน่วยลงทุนใน กองทุนรวม LTF มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน

RMF: 1.สามารถนำเงินไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริง ตามเงื่อนไขการลงทุนที่กล่าวมาข้างต้น 2.กำไรที่ได้จากการขายหน่วยลงทุน (capital gain) ได้รับการยกเว้นภาษี เมื่อได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

นี้คือความแตกต่างระหว่างกองทุนรวม LTF และ RMF ซึ่งมีความแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ความเหมาะสม แต่ยังไงก็ตามกองทุนรวม LTF และ RMF ยังถือเป็นตัวเลือกที่ดีในการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ที่สนใจการลงทุนและการออมเงินระยะยาวไปในตัว

Credit : https://www.bangkokbanksme.com/