SME จ้างงานผู้สูงอายุ หักภาษีได้ 2 เท่า

หักภาษีได้ 2 เท่าด้วยการจ้างงานผู้สูงอายุ

การจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ แต่จำนวนผู้สูงวัยกลับสวนทางกัน ผู้สูงอายุในไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และกำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2564 ทำให้รัฐบาลได้ออกกฎหมายพระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของค่าจ้าง ซึ่งเงื่อนไขการจ้างงานผู้สูงอายุที่ใช้หักภาษีได้ ดังนี้

  • ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป
  • มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนหางานไว้กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรือทำงานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างอยู่ก่อนแล้ว
  • ผู้สูงอายุจะต้องไม่เคยเป็น และไม่เป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

การจ้างงานผู้สูงอายุถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการลดต้นทุนของผู้ประกอบการ เปิดโอกาสการทำงานให้ผู้สูงอายุ และอาจเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองหรือประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการด้วย นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายวิธีที่จะช่วยหักภาษีเพื่อให้ธุรกิจมีกำไรมากขึ้น ซึ่งแต่ละปีจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม ผู้ประกอบการควรติดตามข่าวเสมอ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการหักภาษีอย่างสูงสุด

Credit : https://www.bangkokbanksme.com/article/26599